6 Verzending/aflevering

6.1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt DBD de wijze van verzending. In geval DBD de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van DBD. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

6.2
De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

6.3
In geval de afnemer ondanks aanmaning daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door DBD op te geven opslagplaats, heeft DBD het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan DBD toekomende rechten.

6.4
Bij aflevering van de producten installeert DBD zonder daarbij extra kosten bij te rekenen tenzij anders gevraagd wordt.

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. (BTW nr.: 811.567.227 Ondernemingsnummer 0811.567.227)
Over DBD-IT SolutionsGarantieContactVoorwaarden
© DBD-IT Solutions