10 Garantie

10.1
DBD staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

10.2
Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt 2 jaar garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.3
Indien de afnemer aan DBD een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van DBD. De afnemer zal alsdan DBD vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

10.4
Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan DBD verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van DBD zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

10.5
Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners en linten e.d.) geeft DBD garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

10.6
De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door DBD op te geven adres.

10.7
Voor zaken met een door andere dan DBD bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

10.8
De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd
B: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens DBD zijn verricht.
C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke danwel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
E: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
F: indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. (BTW nr.: 811.567.227 Ondernemingsnummer 0811.567.227)
Over DBD-IT SolutionsGarantieContactVoorwaarden
© DBD-IT Solutions