12 Niet-toerekenbare tekortkomingen

12.1
Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door DBD niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan DBD niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor DBD als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

12.2
Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van DBD alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door DBD redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

12.3
DBD heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtigingen op te schorten. DBD is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is DBD gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. DBD behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

12.4
DBD heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. (BTW nr.: 811.567.227 Ondernemingsnummer 0811.567.227)
Over DBD-IT SolutionsGarantieContactVoorwaarden
© DBD-IT Solutions