9 Reclames

9.1
Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

9.2
De afnemer dient in een voorkomend geval DBD onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

9.3
Software waarvan het zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

9.4
Indien een reclame door DBD gegrond wordt bevonden, heeft DBD het recht van haar kant keuze:
A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan DBD worden afgegeven;
C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

9.5
Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan DBD kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt DBD geacht haar verplichtigingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.

9.6
Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. DBD aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door DBD op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin DBD deze zaken aan de afnemer afleverde.

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. (BTW nr.: 811.567.227 Ondernemingsnummer 0811.567.227)
Over DBD-IT SolutionsGarantieContactVoorwaarden
© DBD-IT Solutions