13 Ontbinding

13.1
Indien de afnemer zijn verplichtigingen jegens DBD niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, danwel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer danwel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die DBD te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

13.2
In gevallen onder 1 genoemd, heeft DBD het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13.3
DBD is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

13.4
In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst DBD schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtigingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

13.5
De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtigingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtigingen.

13.6
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door DBD verrichte prestaties, en heeft DBD onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. (BTW nr.: 811.567.227 Ondernemingsnummer 0811.567.227)
Over DBD-IT SolutionsGarantieContactVoorwaarden
© DBD-IT Solutions