7 Leveringstermijnen

7.1
De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en eventuele handtekeningen in het bezit zijn van DBD.

7.2
Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

7.3
De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat DBD na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij DBD een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtigingen na te komen.

7.4
Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot een of andere soort schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere aktie tegenover DBD. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van DBD of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. (BTW nr.: 811.567.227 Ondernemingsnummer 0811.567.227)
Over DBD-IT SolutionsGarantieContactVoorwaarden
© DBD-IT Solutions