8 Betaling

8.1
Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval DBD een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2
Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.3
Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan DBD verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

8.4
Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en DBD tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan DBD te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten evenals alle kosten en erelonen van de advocaat waarop DBD beroep dienen te doen, doch met een minimum van € 150,00 per factuur.

8.5
Niet tijdige betaling geeft DBD het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

8.6
DBD is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door DBD te verrichten prestaties, een en ander op een door DBD aan te geven wijze.

8.7
Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

8.6
In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

8.9
Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten en slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. DBD garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.

8.10
Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.

8.11
DBD staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. (BTW nr.: 811.567.227 Ondernemingsnummer 0811.567.227)
Over DBD-IT SolutionsGarantieContactVoorwaarden
© DBD-IT Solutions